Vrste procene

U ovom arhivu brojnost učesnika javnih skupova procenjivali smo na nekoliko osnovnih načina.

Pojedinačno brojanje
U situaciji kad postoji dovoljno dobar vizuelni materijal (fotografije ili video snimci), koji obuhvata sve učesnike nekog skupa u određenom trenutku, u dovoljno dobroj rezoluciji, moguće je izvršiti precizno pojedinačno ručno brojanje svih prisutnih “u glavu”. Isto važi i za snimak kolone u pokretu, čiji učesnici mogu da se prebroje pojedinačno sa zaustavljanjem snimka ili u realnom vremenu.
Takođe, ako se radi o manjem skupu (reda veličine nekoliko desetaka ili stotina učesnika), moguće je obaviti pojedinačno brojanje i direktno na licu mesta. Ovo je najprecizniji način, ali nije uvek moguć jer zahteva pristup odgovarajućim snimcima ili prisustvo na licu mesta.

Uzorkovanje
Ako je dostupni vizuelni materijal dovoljno dobar za pojedinačno brojanje, ali je skup izuzetno velik pa bi brojanje “u glavu” oduzelo suviše vremena, može se pribeći korišćenju uzoraka sa različitih delova fotografije ili video snimka, iz kojih se zatim računaju prosečne vrednosti za čitav skup (gustina ako je reč o statičnom skupu, odn. protok ljudi za minut ako je reč o skupu u pokretu).

Približna procena
U situaciji kada dostupni vizuelni materijal nije dovoljno upotrebljiv ni za pojedinačno brojanje ni za uzorkovanje skupa u mirovanju, ali se iz njega može odrediti površina koju pokrivaju učesnici skupa, kao i približna gustina tog skupa, moguće je na temelju tog materijala dati dovoljno približnu procenu. Isto se može uraditi i na licu mesta, bez pristupa snimcima, ali to zahteva dovoljno iskustva procenjivača s terenskim procenjivanjem, pa je zato manje pouzdano.
Približna procena se može uraditi i kada se na snimku ne vide svi prisutni, ali se na temelju prostornog rasporeda onih koji se vide može dovoljno pouzdano pretpostaviti koliko ih je još ostalo van rubova snimka.

Kombinovani postupak
U nekim slučajevima, kada se javni skup dogodio na prostoru komplikovane strukture, ili kad su dostupni dovoljno precizni snimci nekih delova skupa, ali ne svih, moguće je kombinovati prethodno opisane postupke, pa za neke delove skupa izvršiti pojedinačno brojanje, a za druge dati približnu procenu.

Spekulativna rekonstrukcija
Ako nije dostupan vizuelni materijal ni za davanje približne procene, ali postoje snimci koji prikazuju parcijalnu situaciju na licu mesta, kao i druge vrste izvora (svedočenja učesnika, objavljeni tekstovi i sl.), može se pribeći približnoj rekonstrukciji situacije, s manjim stepenom pouzdanosti i većom marginom greške nego kod prethodnih postupaka. Ipak, i na ovaj način je moguće uraditi procenu okvirnog reda veličina u kome se realno mogla kretati posećenost tog skupa.